Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy dolekarzy.pl

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:
 • Usługodawca  - CS Group Polska S.A. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 69, 03-303 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000681163 będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: 701-00-46-065 oraz REGON: 140756502, kapitał zakładowy 5 000 000.00 zł, zwana również „Administratorem Danych”.
 • Serwis  –  serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.dolekarzy.pl
 • Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • Użytkownik Profesjonalny  – Użytkownik będący lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, fizjoterapeutą, położną, położnikiem, dietetykiem, terapeutą lub innym, nie wymienionym powyżej podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub działalność pokrewną w formie działalności gospodarczej.
 • Placówka – miejsce świadczenia usług medycznych oraz pokrewnych.
 • Profil  – zbiór informacji pod określonym przy rejestracji loginem oraz zabezpieczony hasłem dotyczących Użytkownika Profesjonalnego umieszczony w Serwisie w drodze rejestracji.
 • Konto - prowadzony w Serwisie pod określonym przy rejestracji loginem oraz zabezpieczony hasłem zbiór informacji podanych przez Użytkownika oraz dotyczących jego działań w Serwisie;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

Serwis dolekarzy.pl jest portalem internetowym zawierającym dane Użytkowników Profesjonalnych, ich wizytówki wraz z opisem specjalizacji oraz terminarze umożliwiające potencjalnym Użytkownikom przeglądanie informacji o Użytkownikach Profesjonalnych oraz rezerwację wizyty online u wybranych Użytkowników Profesjonalnych, którzy taką możliwość aktywowali w Serwisie.
Usługodawca świadczy następujące Usługi:
 • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie informacji o usługach medycznych lub usługach pokrewnych oraz Użytkownikach Profesjonalnych;
 • umożliwia przeglądanie informacji dotyczących Użytkowników Profesjonalnych;
 • umożliwia Użytkownikom publikowanie rekomendacji o Użytkownikach Profesjonalnych;
 • umożliwia Użytkownikom Profesjonalnym stworzenie profilu w Serwisie, publikowanie informacji o sobie, przeglądanie, akceptowanie lub usuwanie rekomendacji wystawionych przez Użytkowników;
 • umożliwia umawianie wizyt u Użytkowników Profesjonalnych, którzy aktywowali taką możliwość;
 • umożliwia utworzenie własnego konta przez Użytkownika.
Niektóre Usługi dostępne dla Użytkownika Profesjonalnego są dodatkowe płatne.
Rekomendacje o Użytkownikach Profesjonalnych publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych w ramach rekomendacji ocen.
Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Użytkownikach Profesjonalnych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu, przy czym zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach odpowiednio wcześniej.

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
 • dostęp do sieci Internet;
 • posiadanie konta e-mail;
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego;
 • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
Logowanie jest dostępne w Serwisie po zarejestrowaniu Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego. Logowanie następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła, ustalonego podczas rejestracji.
W celu dokonania rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta Użytkownik podaje następujące dane:
 • numer telefonu komórkowego;
 • adres e-mail;
 • hasło do logowania.
W celu dokonania rezerwacji wizyty online u Użytkownika Profesjonalnego, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko.
Dane wymagane do dokonania rejestracji przez Użytkownika Profesjonalnego określa § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Użytkownik po utworzeniu Konta i zalogowaniu otrzymuje następujące uprawnienia:
 • może wystawiać rekomendacje Użytkownikom Profesjonalnym;
 • może uruchomić usługę powiadamiania o nowych rekomendacjach;
 • może rezerwować wizytę u wybranego Użytkownika Profesjonalnego;
 • otrzymuje wiadomości systemowe, w formie wiadomości e-mail, związane z aktywnością w Serwisie,
 • otrzymuje przypomnienia wizyty poprzez sms i e-mail.
Użytkownik uruchamia powiadomienia o nowych rekomendacjach poprzez oznaczenie wybranych Użytkowników Profesjonalnych jako ulubionych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.
Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika Profesjonalnego za nie dojście wizyty do skutku, ani wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Profesjonalnego.

§4. Dodawanie rekomendacji o Użytkownikach Profesjonalnych.

Rekomendacje opatrywane są imieniem i pierwszą literą nazwiska podanymi przez Użytkownika w jego Koncie.
Rekomendacje i informacje o Użytkownikach Profesjonalnych mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych rekomendacji lub informacji.
Niedozwolone jest zamieszczanie w rekomendacjach bezpośrednio lub pośrednio treści reklamowych lub rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
Zamieszczane informacje lub rekomendacji o Użytkownikach Profesjonalnych nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego.
W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania rekomendacji lub informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawnymi powszechnie obowiązującego.

§5. Profile Użytkowników Profesjonalnych

Utworzenie Profilu Użytkownika Profesjonalnego wymaga podania następujących danych:
 • imię i nazwisko;
 • główna specjalizacja;
 • numer prawa wykonywania zawodu (tylko jeżeli dotyczy danego zawodu);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • hasło do logowania.
Jeden Użytkownik Profesjonalny może utworzyć tylko jeden Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji.
W trakcie rejestracji należy umieszczać informacje odpowiadające opisowi pola, które należy wypełnić.
W Profilu Użytkownik Profesjonalny otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
 • uzupełnić swój Profil następującymi danymi: imię nazwisko, płeć, specjalizacja, tytuł zawodowy, krótki opis o sobie (max. 500 znaków);
 • przeglądać rekomendacje dodane do jego Profilu przez Użytkowników;
 • otrzymywać wiadomości systemowe oraz e-mailowe np. „do Twojego profilu dodano rekomendację”;
 • otrzymywać informacje o nowych wizytach poprzez wiadomości sms.
Użytkownik Profesjonalny może zamieścić w Profilu swoje własne zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie, Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Użytkownik Profesjonalny nie ma prawa zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju zdjęć lub grafik nie przedstawiających jego osoby, lub nie licujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zdjęcia nie spełniające powyższych kryteriów mogą zostać trwale usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika Profesjonalnego o tym fakcie.
Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość lub sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
W celu rejestracji Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.dolekarzy.pl/profil/rejestracja lub https://www.dolekarzy.pl/profil/rejestracja-lekarz.
Usługodawca zapewnia wszystkim Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich modyfikację. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy.
Rejestracja lekarza, wymaga podania danych wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Podmioty, które wykonują zawód bez prawa wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Użytkownika Profesjonalnego.
W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Użytkownika Profesjonalnego zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie https://www.dolekarzy.pl/static/polityka-prywatnosci oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Użytkownik Profesjonalny:
 • oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich publikację w Profilu;
 • potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto poczty elektronicznej komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
 • oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Użytkownika Profesjonalnego danych osobowych podanych podczas dokonywania rezerwacji wizyty w celu realizacji usług medycznych lub pokrewnych przez Użytkownika Profesjonalnego.
Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta oraz korzystać z Kont innych Użytkowników.
Użytkownik Profesjonalny nie może posiadać więcej niż jednego Profilu oraz korzystać z Profili innych Użytkowników Profesjonalnych.
Użytkownik oraz Użytkownik Profesjonalny zobowiązują się nie udostępniać swojego Konta lub Profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
W trakcie rejestracji Profilu, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik Profesjonalny otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Profilu i umożliwia logowanie.
W trakcie rejestracji Konta, na podany numer telefonu komórkowego Użytkownik otrzymuje wiadomość sms, w treści której znajduje się kod. Wpisanie kodu przy rejestracji w Serwisie powoduje aktywację Konta i umożliwia logowanie.
Poprzez rejestrację w Serwisie zostaje zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony.
Każdy Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie z Serwisu swojego Konta. Konto zostaje trwale usunięte z Serwisu po 3 miesiącach od ostatniego logowania Użytkownika, w ramach którego Użytkownik usunął Konto.
Użytkownik Profesjonalny w razie woli usunięcia Profilu z Serwisu powinien skontaktować się z administratorem Serwisu.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez usunięcie Konta lub Profilu, jeżeli działanie Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego jest niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.

§7. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 • za treść i formę materiałów, informacji oraz rekomendacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego;
 • za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
 • za szkody spowodowane zawartością umieszczanych treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników,
 • za szkody związane ze skorzystaniem z usług zarejestrowanego w ramach Serwisu Użytkownika Profesjonalnego, jakość oraz terminowość świadczonych usług medycznych lub pokrewnych,
 • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 • za skutki udostępnienia Konta lub Profilu lub loginu i hasła osobom trzecim.
Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
Usługodawca dokłada należytej staranności, aby zweryfikować osoby zakładające Profile Użytkownika Profesjonalnego pod kątem posiadania stosownych kwalifikacji bądź uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Wszelkie przypadki nadużycia będą zgłaszane właściwym organom samorządu zawodowego lub organom ścigania.

§8. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej - skotantkuj się z nami.
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
Użytkownikowi lub Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynikać ona będzie z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§9. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników lub Użytkowników Profesjonalnych o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot trzeci, w szczególności powiązany z Usługodawcą.
Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
Użytkownicy oraz Użytkownicy Profesjonalni mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
1. Jak ogólnie oceniasz serwis dolekarzy.pl?
bardzo nisko
 
 
poprawnie
 
 
bardzo wysoko
2. Co możemy ulepszyć w naszym serwisie www?
captcha
Niepoprawny kod z obrazka